Decks

1
Sacerdote
4.020

Sacerdote Dragão

 • 23 lacaios
 • 7 feitiços
 • 0 armas
1
Sacerdote
10.820

Sacerdote Reno do StrifeCro

 • 22 lacaios
 • 8 feitiços
 • 0 armas
0
Sacerdote
3.760

Sacerdote Dragão

 • 21 lacaios
 • 9 feitiços
 • 0 armas
0
Sacerdote
3.940
0
Sacerdote
4.100

Spell Priest

 • 10 lacaios
 • 20 feitiços
 • 0 armas
0
Sacerdote
4.280

Limps

 • 13 lacaios
 • 17 feitiços
 • 0 armas
0
Sacerdote
7.680

Control C’thun

 • 20 lacaios
 • 10 feitiços
 • 0 armas
1
Sacerdote
280

[A] Primário

 • 18 lacaios
 • 12 feitiços
 • 0 armas
1
Sacerdote
5.320

Dragões

 • 20 lacaios
 • 10 feitiços
 • 0 armas
0
Sacerdote
1.900

sacerdote controle com compra de cartas

 • 18 lacaios
 • 12 feitiços
 • 0 armas
0
Sacerdote
3.860

Sacerdote Dragão Padrão

 • 20 lacaios
 • 10 feitiços
 • 0 armas
0
Sacerdote
5.060

Sacerdote Dragão com Gargagelo

 • 21 lacaios
 • 9 feitiços
 • 0 armas