Decks

0
Druida
3.020

C’Thun Druid Bem Baratinho

 • 17 lacaios
 • 13 feitiços
 • 0 armas
0
Druida
4.520

Druida ovo

 • 16 lacaios
 • 14 feitiços
 • 0 armas
2
Druida
5.220

Druida de Jade

 • 11 lacaios
 • 19 feitiços
 • 0 armas
0
Druida
2.800

Druida de Feras

 • 16 lacaios
 • 14 feitiços
 • 0 armas
1
Druida
6.780

Druid Jade

 • 12 lacaios
 • 18 feitiços
 • 0 armas
0
Druida
5.180

Druida Token

 • 11 lacaios
 • 19 feitiços
 • 0 armas
1
Druida
7.580

Druida de Feitiços

 • 12 lacaios
 • 18 feitiços
 • 0 armas
1
Druida
9.700

Mali-Avi-Kun

 • 11 lacaios
 • 19 feitiços
 • 0 armas
0
Druida
5.700

Izi lenda dezembro 3.0

 • 14 lacaios
 • 16 feitiços
 • 0 armas
1
Druida
1.500

Beast Druid

 • 20 lacaios
 • 10 feitiços
 • 0 armas
0
Druida
7.960

MALYGOS DRUID

 • 10 lacaios
 • 20 feitiços
 • 0 armas
0
Druida
6.420

Druida De Jade

 • 11 lacaios
 • 19 feitiços
 • 0 armas